Polityka prywatności

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający tj. Pozytyw Design Łukasz Marchewka, ul. Górnicza 32, 23-460 Józefów NIP: 9182067976.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Administrator danych stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych jest wyłącznie dla osób upoważnionych, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy.
 4. Polityka prywatności dotyczy osób korzystających ze sklepu i strony internetowej, a w szczególności:
  • Osób przeglądających ofertę Sklepu i zawartość serwisu
  • Osób składających zamówienia w Sklepie
  • Osób kontaktujących się ze Sprzedającym przez formularz kontaktowy, telefonicznie lub mailowo.
 5. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą poprzez:
  • Wypełnienie formularza zamówienia
  • Wypełnienie formularza kontaktowego składanego podczas zapytania
  • Podanie danych Sprzedawcy przez telefon, SMS, e-mail.
 6. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
  • Realizacja zamówienia złożonego w Sklepie
  • Odpowiedź na pytania zadane przez formularz kontaktowy.
 7. Zakres przetwarzania danych jest ograniczony do minimalnego zakresu przy realizacji zamówienia.
 8. Podanie danych jest niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia i otrzymania odpowiedzi na zadanie pytania w formularzu kontaktowym.
 9. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt.3 , do czasu wycofania przez Ciebie zgody oraz do czasu upływu terminu realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 11. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Osobie której dotyczą dane przysługuje prawo:
  • do żądania od nas dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdym czasie wycofać.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.